Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gmina Pietrowice Wielkie
Data publikacji strony internetowej: 2003-01-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-23

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację dostępności sporządzono w dniu: 2020-03-05
Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Anna Opiela – Referat Organizacyjno-Prawny, pokój 7, I piętro, e-mail: a.opiela@pietrowicewielkie.com.pl

Kontaktować można się także telefonicznie pod nr 32 419 80 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne, schodami od ul. Szkolnej 5.

Przy wejściu głównym, na dole schodów znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych oraz innych osób, które nie mogą wejść schodami do budynku.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych.

W Urzędzie Gminy nie ma pracowników porozumiewających się językiem migowym.
Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) Wójt Gminy Pietrowice Wielkie informuje, iż osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się szczególności poprzez:

  1. korzystanie z poczty elektronicznej e-mail: poczta@pietrowicewielkie.com.pl,
  2. korzystanie ze skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/2214
  3. korzystanie z platformy ePUAP: /GPIETROWICE/skrytka
  4. korespondencję pisemną na adres: Urząd Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, 47-480 Pietrowice Wielkie.
Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1289
Wytworzył:grzesiek
Data wytworzenia:06-03-2020
Opublikował w BIP:grzesiek
Data opublikowania:06-03-2020 12:24
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:23-03-2023 10:17