Gospodarka Odpadami Komunalnymi


INFORMACJA DOT. WYWOZU ODPADÓW NA TERENIE GMINY PIETROWICE WIELKIE

Na terenie Gminy zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Fabrycznej w Pietrowicach Wielkich czynny w poniedziałek od godz. 16.00 do godz. 18.00, od wtorku do piątku od 13.00 do 15.00 oraz w sobotę od 8.00 do 12.00.
Możliwość wywozu odpadów na teren PSZOK ma każdy mieszkaniec, który złożył deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Pietrowice Wielkie.


INFORMACJA DOT. SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. 2019.2010 z dnia 23.10.2019 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja składana drogą elektroniczną powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym (e-podpisem).

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą płatne miesięcznie za miesiąc styczeń z dołu do 15 lutego, pozostałe miesiące z góry do 15 dnia każdego miesiąca.


Do pobrania:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych styczeń-grudzień 2024

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych dla firm 2024:

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od lutego 2023 r.

Wzór deklaracji 2021.doc

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

 

Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
piętro I, pokój 3
Telefon: 32 419 80 75 wew. 101

 

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 10022
Wytworzył:admin
Data wytworzenia:02-05-2019
Opublikował w BIP:admin
Data opublikowania:02-05-2019 08:06
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:04-01-2024 08:18