Podatek od nieruchomości

Wysokość stawek podatku na 2023 rok:

1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,79 zł od 1 ha powierzchni,

3) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,46 od 1 m2 powierzchni,

4) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,81 od 1 m2 powierzchni”.

5) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,88 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej -27,32 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

7) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,22 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

8) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

9) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

10) od budowli – 2% ich wartości.

 

Terminy płatności:

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych

Załącznik 1 do deklaracji

Załącznik 2 do deklaracji

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych

Załącznik 1 do informacji

Załącznik 2 do informacji

Załącznik 3 do informacji

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie:

Portal podatkowy

 

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 5666
Wytworzył:
Data wytworzenia:11-04-2019
Opublikował w BIP:
Data opublikowania:11-04-2019 14:41
Ostatnio zaktualizował:admin
Data ostatniej aktualizacji:28-12-2022 12:28