Remont dróg gminnych

Zamawiający: Gmina Pietrowice Wielkie, 47-480 Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, woj. śląskie, pow. raciborski,ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

Przedmiot przetargu: Remont dróg gminnych w Kornicach, Żerdzinach, Pawłowie.(CPV 45233124-4, 45233142-6, 45453100-8).

Termin realizacji: (wymagany) - 30.09.2006. Termin realizacji (pożądany) - 30.08.2006.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%

Uwagi: Dopuszcza się składanie ofert częściowych wg warunków z SIWZ, Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, pobrać ze strony lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jerzy Reichel, e-mail: jerzy@pietrowicewielkie.pl, tel. 032-4198075, lok. 3, w godz. 8.00-15.00. fax 032-4198407.

Termin składania ofert: Upływa dnia 04.07.2006 o godzinie 10:30. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 1.

Otwarcie ofert: Nastąpi dnia 04.07.2006 o godzinie 11:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.

Pliki do pobrania:

PIETR_2

Rejestr zmian:Liczba wyświetleń: 1478
Wytworzył:Anna Opiela
Data wytworzenia:01-01-1970
Opublikował w BIP:Anna Opiela
Data opublikowania:23-06-2006 12:57
Ostatnio zaktualizował:Anna Opiela
Data ostatniej aktualizacji:01-01-1970 01:00